Proposta referent a la modificació dels estatuts del COAC

Fem públic el document entregat a data d’avui al COAC:

Barcelona, 4 d’octubre del 2012

Proposta del Sindicat d’Arquitectes referent a la modificació dels estatuts del COAC i contra la precarietat de la nostra professió

Des de fa anys assistim a un progressiu i dramàtic empitjorament de les condicions laborals dels professionals que treballen dins de les empreses d’arquitectura. La difusió d’ofertes laborals degradants i fora del marc legislatiu, la subocupació, el frau a la seguretat social, la col·laboració no remunerada i per descomptat sense cap mena d’assegurança, han acabat convertint-se en pràctiques més que habituals dins del nostre sector, agreujant els efectes de la crisi i colpejant durament a la part més nombrosa i feble del nostre col· lectiu.

Com hem denunciat moltes vegades, la utilització de la figura del “fals autònom”[1] en la contractació de professionals en el nostre sector, no només és una col·laboració irregular i precària, sinó també una greu forma de competència deslleial amb altres professionals que sí compleixen amb les seves obligacions. És finalitat del COAC segons els seus estatuts (Article 6) Vetllar per lactivitat professional correcta dels/de les arquitectes incorporats al COAC, d’acord amb l’interès de la societat, i defensar els seus interessos professionals. És, a més a més,  capacitat del COAC, el perseguir als tribunals competents als incomplidors (Article 36):

2. El COAC, d’acord amb la legislació sobre competència deslleial, podrà perseguir davant els tribunals competents els actes de competència deslleial. Quan es tracti de professionals col·legiats o col·legiades, podrà iniciar el procediment sancionador per la via deontològica, llevat que la gravetat de la infracció aconselli iniciar la via judicial.

3. El COAC, d’acord amb la legislació sobre defensa de la competència, ha de denunciar davant els organismes competents qualsevol conducta prohibida per la llei, en relació amb temes que afectin la professió o altres col·legiats/des, de la qual en tingui coneixement.

El Sindicat d’Arquitectes de Catalunya (Sarq) agraeix sincerament la invitació del Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a participar en el procés de consultes prèvies a l’elaboració dels nous Estatuts i presenta la següent proposta de modificació:

SECCIÓ TERCERA

Incompatibilitat i prohibicions

Article 26

Prohibicions

(…)

e) Oferir, difondre o establir relacions laborals amb altres arquitectes (siguin aquests/es col · legiats/des o no col · legiats/des) quan aquestes incompleixin la legislació laboral vigent. No podran encobrir relacions laborals empleador-empleat sota altres formes de contractació.

CAPÍTOL 8

Règim disciplinari

SECCIÓ PRIMERA

Responsabilitat disciplinària

Article 89

Infraccions

(…)

4. Es qualificaran com a molt greus les infraccions següents:

Oferir, difondre o establir relacions laborals amb altres arquitectes (siguin aquests/es col · legiats/des o no col · legiats/des) quan incompleixin la legislació laboral vigent. Així mateix, es considera infracció molt greu, la simulació de relacions laborals ocupador-empleat com relacions mercantils empresari-client.

Proposem, a més a més, que aquestes modificacions s’estenguin també al Reglament de deontologia professional del COAC.

Sindicat d’Arquitectes a Catalunya


[1] La figura il·legal del “Fals Autònom” consisteix en mantenir dins de l’estructura del despatx un treballador no contractat, al qual se li encomanen tasques de tot tipus – inclosa la direcció d’obra – sense dret a Seguretat Social ni altra cobertura social, atur o baixa per malaltia, sotmetent a la discrecionalitat (o “bona voluntat”) del seu cap el seu dret a vacances pagades, hores extra, horaris definits, exclusivitat laboral, propietat intel·lectual del seu treball, etc. En altres paraules, aquesta figura s’utilitza per encobrir una relació laboral empleat-empleador simulant una relació mercantil empresari-client inexistent.

Barcelona, 4 de octubre del 2012

Propuesta del Sindicat d’Arquitectes referente a la modificación de los estatutos del COAC y contra la precarización de nuestra profesión

Desde hace años asistimos a un progresivo y dramático empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan dentro de las empresas de arquitectura. La difusión de ofertas laborales degradantes y fuera del marco legislativo, el subempleo, el fraude a la seguridad social, la colaboración no remunerada y desde luego no asegurada, han acabado convirtiéndose en prácticas más que habituales dentro de nuestro sector,  agravando los efectos de la crisis y golpeando duramente a la parte más numerosa y débil de nuestro colectivo.

Como hemos denunciado muchas veces, la utilización de la figura del “falso autónomo”[1] en la contratación de profesionales en nuestro sector, no representa únicamente una colaboración irregular y precaria, sino también una grave forma de competencia desleal con otros profesionales que sí cumplen con sus obligaciones. Es finalidad del COAC según sus estatutos (Artículo 6) Velar por la correcta actividad profesional de los/las arquitectos/as incorporados al COAC, de acuerdo con el interés de la sociedad, y defender sus intereses profesionales. Es además capacidad del COAC, el perseguir en los tribunales competentes a los incumplidores (Artículo 36)

2. El COAC, de acuerdo con la legislación sobre competencia desleal, podrá perseguir ante los tribunales competentes los actos de competencia desleal. Cuando se trate de profesionales colegiados o colegiadas, podrá iniciar el procedimiento sancionador por la vía deontológica, a menos que la gravedad de la infracción aconseje iniciar la vía judicial.

3. El COAC, de acuerdo con la legislación sobre defensa de la competencia, tiene que denunciar ante los organismos competentes cualquier conducta prohibida por la ley, en relación con temas que afecten a la profesión o a otros/as colegiados/as, de la cual tenga conocimiento.

El Sindicat d’Arquitectes de Catalunya (SArq) agradece sinceramente la invitación del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a participar en el proceso de consultas previas a la elaboración de los nuevos Estatutos y presenta la siguiente propuesta de modificación:

SECCIÓN TERCERA

Incompatibilidad y prohibiciones

Artículo 26

Prohibiciones

e) Ofertar, difundir o establecer relaciones laborales con otras/os arquitectas/os (sean estos colegiados o no colegiados) cuando estas incumplan la legislación laboral vigente. No podrán encubrirse relaciones laborales empleador-empleado bajo otras formas de contratación.

CAPÍTULO 8

Régimen disciplinario

SECCIÓN PRIMERA

Responsabilidad disciplinaria

Artículo 89

Infracciones

4. Se calificarán como muy graves las infracciones siguientes:

Ofertar, difundir o establecer relaciones laborales con otras/os arquitectas/tos (sean estos colegiados o no colegiados) cuando incumplan la legislación laboral vigente. Así mismo, será considerada infracción muy grave, la simulación de relaciones laborales empleador-empleado  como relaciones mercantiles empresario-cliente.

Proponemos además que tales modificaciones se extiendan también al Reglamento de deontología profesional del COAC.

Sindicat d’Arquitectes a Catalunya


[1] La figura ilegal del “Falso Autónomo” consiste en mantener dentro de la estructura del despacho un trabajador no contratado, al cual se le encomiendan tareas de todo tipo – incluida la dirección de obra – sin derecho a Seguridad Social ni otra cobertura social, paro o baja por enfermedad, sometiendo a la discrecionalidad (o “buena voluntad”) de su jefe su derecho a vacaciones pagadas, horas extra, horarios definidos, exclusividad laboral, propiedad intelectual de su trabajo, etc. En otras palabras, esta figura se utiliza para encubrir una relación laboral empleado-empleador simulando una relación mercantil empresario-cliente inexistente.

 

 

Anuncis

2 Responses to Proposta referent a la modificació dels estatuts del COAC

  1. Retroenllaç: Ayer fue un gran día | Blog del Sindicato de Arquitectos

  2. Retroenllaç: Ayer fue un gran día « Sindicat d'Arquitectes

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: