+ Preguntes freqüents

Preguntes freqüents:

1. M’han ofert una feina en un despatx d’arquitectura, què puc demanar?

2.Tinc un encàrrec i necessito contractar una persona per a que m’ajudi, com puc fer-ho?

3. M’han ofert un lloc de treball i no sé si em convé més  agafar-lo com a autònom o assalariat?

4. Què és un fals autònom?

5. Com puc demostrar la meva relació laboral amb un despatx si no tinc contracte?

6. He interposat una denúnica per acomiadament improcedent, quines possibilitats hi ha de resolució?

 1. M’han ofert una feina en un despatx d’arquitectura, què puc demanar?

Malgrat que el nostre sector encara no està vinculat a cap conveni colectiu la nostra recomanació és que les condicions de treball dels arquitectes es regulin segons el conveni d’enginyeries i despatxos tècnics que és el més assimilable a la nostra professió. En el conveni es defineixen la majoria de qüestions que afecten a les condicions de treball com ara el salari, la jornada, horari, vacances, ascensos, conciliació de treball i família, etc.

2. Tinc un encàrrec i necessito contractar una persona per a que m’ajudi, com puc fer- ho?

El contracte de treball pot ser per temps indefinit (a temps complet o parcial) o per una durada determinada. Si es tracta d’un contracte temporal pot ser per obra o servei determinat, per circumtànscies de la producció o contracte formatiu o en pràctiques.

La relació mercantil (pagar-li com a autònom) només es contempla legalment en el cas que el professional realitzi els seus serveis mitjançant la seva pròpia organització i recursos.

3. M’han ofert un lloc de treball i no sé si em convé mé més agafar-lo com a autònom o assalariat?

El primer que t’has de plantejar és si realitzaràs la feina amb els teus mitjans i amb independència o si ho faràs en el lloc de treball de l’empresari i sota la seva supervisió. En el primer cas es tracta d’una relació mercantil i en el segon d’una relació regulada per l’Estatut dels Treballadors.

En qualsevol cas has de tenir present que una relació laboral incideix en molts aspectes a banda del salari com ara el dret a l’atur, a la indemnització per acomiadament, les vacances, les hores extra, etc.

4. Què és un fals autònom?

Un “fals autònom” és un treballador donat d’alta al IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) com treballador autònom o per compte propi i que, en realitat, treballa per a una altra persona en les següents condicions:

–         Dependència: el lloc de treball i els mitjans materials són propietat de l’empresari; l’horari i calendari laboral el marca l’empresari; l’empresari supervisa la feina feta.

–         Retribució: el treballador cobra en funció de les hores treballades i no per una feina concreta.

–         Alienitat: el treball es realitza amb total alienitat en els mitjans de producció, en els riscos (ja que el treballador no assumeix la responsabilitat de la feina) i en els fruits.

En aquest cas les formes pròpies de la relació mercantil que els uneix només són aparents i fraudulentes. Encara que el treballador les hagi acceptat durant la seva prestació de serveis, segons la llei és eximit de tota responsabilitat perquè la relació d’ambdues parts no és considerada en condicions d’igualtat.

5. Com puc demostrar la meva relació laboral amb un despatx si no tinc contracte?

Les factures periòdiques només o principalment d’una empresa, amb el mateix o similar import, demostren la dependència i una retribució per hora treballada que és un fet propi d’una relació laboral.

Els documents d’organització interna del tipus horari del treballador fixat per l’empresa, règim de vacances comú a la resta dels treballadors, diagrames d’organització amb tasques del despatx designades al treballador, etc…, ajuden a demostrar que el treballador obeeix a instruccions i directrius sempre sota les normes d’organització dictades per l’empresari.

I les fotografies en el lloc fix dins del despatx, el llistat de mitjans i materials que pertanyen a l’empresa, el telèfon i el compte de correus dins de l’empresa o rebre els correus a nom del treballador, etc… ratifiquen que el treballador desenvolupa la seva prestació de serveis dins de l’àmbit de treball de l’empresa com a qualsevol relació laboral i no mercantil.

En qualsevol cas et recomanem que, si encara no ho has fet, et posis en contacte el més aviat possible amb un advocat.

El sindicat d’arquitectes té un conveni amb el despatx d’advocats Loperena que

ofereix consultes gratuïtes i tarifes especials per als afiliats.

6. He interposat una denúnica per acomiadament improcedent, quines possibilitats hi ha de resolució?

1. Acord: consistiria en una indemnització econòmica o la reincorporació al lloc de treball amb el contracte pertinent i sense repercutir en les condicions salarials.

El treballador pot exigir:

-La pertinent indemnització per acomiadament (entre 20 i 45 dies de sou per any treballat)

– Els salaris de tràmit (són aquells que li correspon al treballador des de que s’efectua l’acomiadament fins que s’arriba a l’acord, i que els perd si realitza alguna activitat durant aquest periode)i pot demanar, ja que l’acord econòmic suposa una renúncia als seus drets com a treballador d’una relació laboral:

-L’atur que el correspondria si hagués tingut un contracte durant el temps treballat i les quotes que va realitzar com a fals autònom, doncs en cas de guanyar el judici podria reclamar a la Seguretat Social la seva devolució.

-S’ha de tenir en compte que si l’empresari perdés el judici estaria obligat al pagament de les cotitzacions socials del treballador que s’ha estalviat (entre un 30 i 40% del sou d’aquest) més el 20% de multa.

2. Falta d’acord: el treballador pot procedir a interposar la demanda al Jutjat Social.

Transcorren 3 mesos més fins que es realitza la vista del Judici.

Després transcorren uns 20 o 30 dies més fins a la resolució.

En total transcorren uns 5 mesos durant els quals el treballador no realitza cap activitat seran reclamats al Fallo com a Salari de Tramitació, en cas de guanyar el Judici.

 

Preguntas frecuentes

1. Me han ofrecido un trabajo en un despacho de arquitectura. ¿Qué puedo pedir?

2. Tengo un encargo y necesito contratar una persona para que me ayude. ¿Cómo puedo hacerlo?

3. Me han ofrecido un puesto de trabajo y no si me conviene más cogerlo como

autónomo o como asalariado

4. ¿Qué es un falso autónomo?

5. ¿Cómo puedo demostrar mi relación laboral con un despacho si no tengo contrato?

6. He interpuesto una denuncia por despido improcedente. ¿Qué posibilidades de resolución existen?


1. Me han ofrecido un trabajo en un despacho de arquitectura. ¿Qué puedo pedir?

Pese a que nuestro sector aún no está vinculado a ningún convenio colectivo,

nuestra recomendación es que las condiciones de trabajo de los arquitectos se

regulen según el convenio de Ingenierías y Oficinas Técnicas, que es el más asimilable a nuestra profesión.

En el convenio se definen la mayoría de cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo como el salario, la jornada laboral, el horario, las vacaciones, ascensos, conciliación de trabajo y familia, etc.

2. Tengo un encargo y necesito contratar una persona para que me ayude. ¿Cómo puedo hacerlo?

El contrato de trabajo puede ser a tiempo indefinido (a tiempo completo o parcial) o para una duración determinada. Si se trata de un contrato laboral temporal puede ser por obra o servicio determinado, por circunstancias de la producción o contrato formativo o de prácticas.

La relación mercantil (pagar como autónomo) sólo se contempla legalmente en el caso que el profesional realice sus servicios mediante su propia organización y recursos.

3. Me han ofrecido un puesto de trabajo y no se si me conviene más cogerlo como autónomo o como asalariado ?

Lo primero que debes plantearte es si realizarás el trabajo con tus propios medios y con independencia o si lo harás en el lugar de trabajo del empresario y bajo su supervisión. En el primer caso se trata de una relación mercantil y en el segundo caso de una relación regulada por el Estatuto del Trabajador.

En cualquier caso, debes tener en cuenta que una relación laboral incide en muchos aspectos además del salario como, por ejemplo, el derecho al subsidio de paro, a la indemnización por despido, las vacaciones, las horas extra, etc.

 

4. ¿Qué es un “falso autónomo”?

Un “falso autónomo” es un trabajador dado de alta del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) como trabajador autónomo o por cuenta propia y que, en realidad, trabaja para otra persona en las siguientes condiciones:

Dependencia: el lugar del trabajo y los recursos materiales son propiedad

del empresario; el horario y el calendario laboral lo marca el empresario y el

empresario supervisa el desarrollo del trabajo.

Retribución: El trabajador cobra en función de las horas trabajadas y no por un

trabajo concreto.

Alienación: el trabajo se realiza con total alienación en los medios de producción, en los riesgos (ya que el trabajador no asume la responsabilidad del trabajo) y de sus frutos.

En ese caso las formas propias de la relación mercantil que los une son sólo aparentes y resultan fraudulentas. Pese a que el trabajador las haya aceptado durante la prestación de sus servicios, según la Ley está exento de toda responsabilidad ya que la relación de ambas partes no se considera en igualdad de condiciones. (revisar de qué artículo se trata).

5. ¿Cómo puedo demostrar mi relación laboral con un despacho si no tengo contrato?

a. Las facturas periódicas sólo, o principalmente a una empresa, con mismo

o similar importe demuestran la dependencia y una retribución por hora

trabajada que son propias de una relación laboral.

b. Los documentos de organización interna del despacho ayudan a demostrar

que el trabajador obedece a instrucciones y directrices bajo las normas

de organización dictadas por el empresario. Se encontrarían en este tipo,

documentos de planificación horaria del trabajador, diagramas de organización

de tareas asignadas por la empresa, calendario de vacaciones comunes con el

resto de trabajadores, etc.

c. Fotografías en el lugar del despacho donde se desarrolla la tarea del trabajador, el listado de medios y materiales que pertenecen a la empresa, el teléfono o cuentas de correos a nombre del trabajador, etc. Ratifican que el trabajador desarrolla su prestación de servicios dentro del ámbito y estructura de la empresa como cualquier otra relación laboral y no te tipo mercantil.

En cualquier caso te recomendamos que, si aún no lo has hecho, te pongas en contacto lo más pronto posible con un abogado para que te asesore.

El Sindicato de Arquitectos tiene un convenio firmado con el despacho de abogados Gabinet Loperena, que ofrece consultas gratuitas y tarifas especiales para los afiliados.

 

6 He interpuesto una denuncia por despido improcedente y para que se me reconozca mi relación laboral  ¿Qué posibilidades hay de resolución?

 

1. Acuerdo. Consistiría en una indemnización económica o la reincorporación al lugar de trabajo con el contrato pertinente y sin repercutir en las condiciones salariales.

El trabajador puede exigir:

-La pertinente indemnización por despido (desde 20 hasta 45) días de sueldo por año trabajado.

– Los salarios de trámite (son aquellos que le corresponden al trabajador desde que se efectúa el despido hasta que se llega al acuerdo y que se pierde si se realiza alguna actividad laboral durante este periodo). Los puede pedir ya que el acuerdo económico supone una renuncia a sus derechos como trabajador de una relación laboral.

-El subsidio de paro que le correspondería si hubiera tenido un contrato durante el tiempo trabajado.

Las cuotas devengadas como falso autónomo, ya que, en caso de

ganar el juicio podría reclamar a la Seguridad Social su devolución.

 

Se ha de tener en cuenta que si el empresario perdiera el juicio estaría obligado al pago de las cotizaciones sociales del trabajador que se ha ahorrado (entre un 30 y un 40% del sueldo de éste) más el 20% de multa.


2. No hay acuerdo. El trabajador puede proceder a interponer una demanda en el Juzgado Social. Transcurren unos 3 meses hasta que se realiza la vista del juicio. A continuación, transcurren unos 20 o 30 días más hasta el Fallo.


En total, transcurren unos 5 meses durante los cuales el trabajador no realiza ninguna actividad, éstos serán reclamados como Salario de Tramitación en caso de ganar el juicio.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: