XVII CONVENI COL·LECTIU D’ENGINYERIES I D’ESTUDIS TÈCNICS

UntitledXVII CONVENI COL·LECTIU D’ENGINYERIES I D’ESTUDIS TÈCNICS

Signat pels dos sindicats majoritaris del sector d’Enginyeries i Oficines d’Estudis Tècnics (FeS-UGT y Comfia-CCOO) amb la patronal TECNIBERIA.

 

Es destaquen els següents punts:
■ Vigència: 2 anys
■ Ampliació de l’Àmbit Funcional: activitats d’Arquitectura i d’Urbanisme.
■ Pujada salarial: 2013 – Increment del 0,8%
■ Pagues Extres: Canvi de la meritació de mensual a diari.
■ Mantenir la Negociació Col·lectiva Sectorial, en els temps que corren, a on es pretén eliminar aquesta garantia fundamental de manteniment de les condicions laborals i salarials dels treballadors.

SITUACIÓ DELS ARQUITECTES PRÈVIA AL XVII CONVENI COL·LECTIU D’ENGINYERIES I D’ESTUDIS TÈCNICS       (dades del 2010)
No existia un conveni col·lectiu de nivell estatal que inclogués als arquitectes al seu àmbit.
El sector seguia una estructura gremial que ha suposat les següents situacions destacades:
■ Manca de regulació professional: 59% dels arquitectes ha sigut fals autònom.
■ Pagues Extres i vacances no són contemplades per als falsos autònomos.
■ Precarietat laboral: 90,43% dels arquitectes aturats no cobren la prestació o subsidi per desocupació.
■ Salari mitjà: 16.199,13 € bruts anuals
■ Conveni d’Oficines i Despatxs va ser el més utilitzat per a la contractació d’arquitectes assalariats mancant conveni propi i no obstant la semblança de la professió amb enginyers, delineants, etc… que pertanyen al Conveni d’Enginyeries i Estudis Tècnics.

BENEFICIS PER ALS ARQUITECTES DESPRÉS DEL XVII CONVENI COL·LECTIU D’ENGINYERIES I D’ESTUDIS TÈCNICS
Encara no es faran efectius fins la seva publicació al BOE, aproximadament a finals de setembre del 2013, ja podem destacar les següents condicions dignes de contractació:
■ Bases per a la regulació professional: una base mínima en hores/treballador per al càlcul d’honoraris.
■ Salari bàsic per als tècnics superiors en aquest conveni:     23.338,98 € brutos anuales
■ Pagues Extres i vacances estaran contemplades i regulades pel conveni.
■ Dret a la participació dels treballadors en l’empresa: a través de delegats de personal i comités d’empresa.
■ Defensa col·lectiva dels interessos dels treballadors: instruments de defensa del treballador mitjançant assamblees col·lectives i seccions sindicals.

Anuncis

Sobre el futur incert dels arquitectes (Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2011-CESB)

 

Sobre el futur incert dels arquitectes  (Daniele Porretta)

Article publicat a la Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2011 – Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB) – secció “Perspectives”, pp. 181-183

Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2011 (PDF): Català Castellano

El país dels arquitectes

L’any 2007, abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, el sector de la construcció s’havia convertit juntament amb el turisme en el principal motor de l’economia. L’any 2005 es van batre tots els rècords d’habitatges lliures i pro­tegits visats pels col·legis oficials d’arquitectes: 800.000, un fet excepcional. El 2006 s’estimava que el volum econòmic que representava el sector de la construcció a Espanya era d’uns 321.664 milions d’euros, el més gran d’Europa. Du­rant aquest període de bonança, les empreses d’arquitectura van acumular ingents beneficis i la desocupació en el sector va baixar de manera considerable. Les oportunitats laborals per als arquitectes van ser durant molt de temps nombroses i la conjuntura econòmica favorable va portar molts joves titulats recentment a emprendre l’activitat en el camp de l’arquitectura de forma autònoma. Al principi, amb petits encàrrecs, nombrosos despatxos van obrir les portes i van començar a operar arreu del país amb la certesa que les condicions no canviarien durant un temps i això els permetria consolidar les seves empreses de forma ràpida. A més d’autònoms, el mercat necessitava un gran nom­bre d’arquitectes com a tècnics especialitzats i, en aquests anys, els despatxos d’arquitectura van tenir un creixement exponencial de les seves plantilles.

Una de les conseqüències del boom immobiliari va ser l’efecte crida sobre el jovent. Per a aquest, l’arquitectura era percebuda com una professió sòlida i de prestigi que els garantiria un futur. El resultat va ser l’ampliació gradual de l’oferta formativa universitària fins a arribar a les actuals 31 escoles d’arquitectura repartides per tot el país i freqüen­tades per més de 30.000 alumnes.

Segons les dades d’un estudi publicat l’any 2010 pel Consell d’Arquitectes Europeus (ACE), a Espanya hi hauria 50.000 arquitectes, la qual cosa la situa com a tercer país europeu en nombre d’arquitectes, després d’Alemanya i Itàlia. Això equival a una densitat d’1,1 arquitectes per cada 1.000 habitants. Si, a mitjan anys noranta, Llàtzer Moix va anomenar Barcelona “la ciutat dels arquitectes”, sense dubte el boom immobiliari va convertir Espanya en “el país dels arquitectes”.

Les xifres de l’economia espanyola durant el boom immobiliari només poden oferir una idea de la centralitat acon­seguida per la professió durant aquest període. L’arquitectura es va convertir a més a més en vehicle de difusió i promoció de ciutats al món, la “marca Barcelona” n’és un exemple. Els estudis d’arquitectura locals van assolir innom­brables premis internacionals i les seves obres van ser constantment publicades en revistes especialitzades. Aquest miratge va portar un nombre important del col·lectiu estranger de la professió a traslladar-se a ciutats com Barcelona o Madrid a la recerca d’oportunitats laborals. No obstant això, la realitat d’aquestes empreses d’arquitectura era molt diferent de la imatge de prestigi que mostraven de portes enfora.

L’any 2008, coincidint amb el principi de la crisi borsària internacional, va començar a circular un correu electrònic anònim per les bústies de molts arquitectes. Es tractava d’una carta que denunciava la gran paradoxa que vivia el sec­tor de l’arquitectura: mentre la construcció havia estat un sector que havia obtingut guanys enormes, la població ocu­pada dels despatxos d’arquitectura treballava en condicions d’extrema precarietat, sense contracte, sense un conveni de referència o sota la figura de falsos autònoms, veient-se obligada a donar-se d’alta de l’IAE i assumir el pagament de la Seguretat Social. El frau a la Seguretat Social, les col·laboracions irregulars i la utilització de mà d’obra gratuïta i semigratuïta de “becaris i estudiants en pràctiques” s’havien convertit en moneda corrent entre les empreses del sec­tor. La imatge prestigiosa que oferia de si mateixa la professió no tenia res a veure amb la realitat empresarial, marcada per la competència deslleial entre empreses, la falta de respecte dels drets laborals més bàsics i la difusió de pràcti­ques poc professionals. El model de l’empresa d’arquitectura era el mateix que utilitzaven els gremis medievals.

La carta va tenir una gran difusió i, al març del mateix any, uns quants centenars d’arquitectes es van concentrar da­vant de les portes de la seu central del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per manifestar el seu descontentament. La iniciativa espontània va continuar amb la convocatòria de nombroses assemblees i accions reivindicatives, un primer pas decisiu per a la fundació del primer sindicat d’arquitectes d’Espanya (SArq), l’any 2010.

Arquitectes en fugida

Una de les primeres dificultats que es va plantejar al sindicat quan va intentar analitzar l’estat de la professió va ser la total absència de dades laborals sobre el sector de l’arquitectura. Les úniques estimacions de les quals es tenia cons­tància eren relatives al món de la construcció i les xifres elaborades pels col·legis referents al nombre de visats. Davant la manca d’auditories, el SArq va decidir elaborar de manera autònoma una primera enquesta laboral els resultats de la qual es van exposar públicament al novembre de 2010, durant l’acte de presentació del sindicat a Barcelona. Les dades, confirmaven la pitjor de les presumpcions: l’arquitectura era un sector altament precaritzat i els seus profes­sionals es trobaven massivament en atur.

Entre les conclusions més destacades de l’enquesta, realitzada entre 1.800 professionals de l’arquitectura, incloent-hi per primera vegada 675 arquitectes no col·legiats, van ser que l’any 2010, a Espanya, el 32,4% dels professionals es trobaven en situació de desocupació, un 32,9% dels quals declarava trobar-se en aquesta situació des de feia més d’un any. Una altra dada preocupant va ser que solament el 3,1% cobrava un subsidi, com a conseqüència directa de la situació irregular en la qual molts treballaven. De fet, el 25,8% declarava treballar sota la figura del “fals autònom”, una xifra inferior que el 2008 quan aquest tipus de col·laboració rondava el 60%. Aquesta figura laboral, un frau que continua estant molt estès avui entre les empreses d’arquitectura, consisteix bàsicament a encobrir una relació labo­ral simulant-ne una de caràcter mercantil. En aquest cas, l’ocupador no es fa càrrec de les despeses de la Seguretat So­cial, no garanteix el salari establert pel conveni col·lectiu ni es veu obligat a respectar els altres drets dels treballadors/ ores: baixes per malaltia, pagament de les vacances, hores extres, permisos de maternitat i paternitat, etc.

L’acomiadament massiu d’aquests treballadors/ores esdevinguts durant l’esclat de la bombolla i completament gratuït per a les empreses va acabar demostrant, a més a més, l’extrema fragilitat i precarietat d’aquest tipus de relació laboral. Era evident que aquesta situació d’extrema precarització de la professió xocava amb les dades econòmiques del sector de l’arquitectura que havien estat fins a aquell moment extremadament positives. Una situació paradoxal on, per una banda, l’arquitecte/a destacava per la seva posició social de prestigi, mentre que en realitat tan sols el 41% dels treballadors/ores per compte d’altri tenia un contracte laboral legal i el 59% afirmava haver estat almenys una vegada en situació de “fals autònom”.

La crisi estava sent particularment dura amb el col·lectiu. El 30,7% de les persones enquestades declarava tenir uns ingressos compresos entre 6.600 i 15.000 euros, i el 73% que es trobaven en actiu no arribaven al mínim obligatori de 22.826 euros bruts anuals establert en el Conveni nacional d’enginyeries i oficines tècniques, únic conveni exis­tent en aquell moment que podia equiparar-se a les funcions que desenvolupaven els arquitectes i les arquitectes a les empreses d’arquitectura. Davant d’aquesta situació de precarietat i falta de feina, el 73% del col·lectiu enquestat declarava estar disposat a abandonar el país i triava com a principals destinacions països europeus com Alemanya (25%), Anglaterra (22%) i França (11%). Si bé podria suposar-se que la primera causa per abandonar el país era la crisi, aquesta era assenyalada com a motiu principal solament pel 24%, mentre que gairebé la meitat (48%) afirmava que el seu objectiu era la millora de les seves condicions laborals.

Un any més tard el SArq va fer públics els resultats d’una segona enquesta. En aquesta, el 63% dels i les arquitectes declarava haver vist reduïts els seus ingressos durant l’últim any i l’atur continuava sent generalitzat en el sector. Les relacions laborals irregulars havien significat, per a moltes persones, l’acomiadament sense dret a indemnització ni subsidi per desocupació (85%). Un 7,5% dels enquestats/ades declarava haver abandonat ja el país i estar treballant fora. A més, la remuneració bruta de qui declarava treballar a l’estranger era de 24.564,71 euros, més elevada que els 15.842,89 euros declarats pels professionals residents a Espanya.

La crisi com a oportunitat

A la llum de la situació actual es poden fer algunes consideracions sobre la situació en la qual es troba avui la pro­fessió de l’arquitectura. És un fet que la figura de i l’arquitecte, una vegada acabats els anys de la bombolla, ha sortit compromesa des de diferents punts de vista: social, econòmic i cultural. Hi ha tants aspectes que caldria ajustar per recompondre aquesta imatge que l’espai d’un article esdevé insuficient i, per tant, em limitaré a introduir algunes qüestions que em semblen essencials.

Mentre la conjuntura va ser positiva, la professió es va demostrar en molts casos, excessivament autocomplaent i allunyada de la realitat. Com més atenció rebia per part dels mitjans de comunicació, simplificant les seves compe­tències i responsabilitats, més gran era la imatge falsejada i frívola que transmetia sobre el seu paper en la societat.

Avui, una de les prioritats dels arquitectes i les arquitectes avui ha de ser reivindicar la seva funció social. Recuperar el paper central que van exercir en el passat: la seva obstinació en la investigació de solucions als problemes reals de les persones. La nostra societat necessita, avui més que mai, trobar solucions per a l’emergència habitacional i la millora de la qualitat de vida de les nostres ciutats i el nostre territori.

D’altra banda, hem d’assumir que l’emigració dels nostres professionals o “fugida de talents”, és un fet i que és una pèrdua de riquesa inacceptable en moments de crisis. Molts joves arquitectes estan abandonant el país a causa de les escasses perspectives laborals. Si bé es podria considerar com un fenomen temporal, per al conjunt de l’economia es tracta d’una importantíssima pèrdua de capital humà. Tal com es defensa des de diferents àmbits, la sortida de la crisi passa necessàriament pel desenvolupament d’un nou model econòmic que rendibilitzi les capacitats i la forma­ció dels nostres joves. Aquest objectiu només es pot assolir impulsant un canvi estructural de l’economia que sigui capaç d’aprofitar amb intel·ligència el potencial que suposa disposar d’una generació de joves professionals altament qualificats. Segons les dades recollides pel sindicat, els arquitectes i les arquitectes parteixen a l’estranger a la recer­ca de condicions de treball dignes. Les denigrants ofertes laborals que molt sovint es veuen en el nostre sector són part de les causes que produeixen aquesta emigració. Els despatxos d’arquitectura hauran de professionalitzar-se, abandonar un model empresarial medieval i respectar els drets del personal que hi treballa com ho fan les empreses d’altres sectors. En aquest sentit, cal fer notar que la precarització extrema en què es troben molts dels treballadors/ores del sector constitueix avui un factor gravíssim de desequilibri per a l’existència d’una lliure competència entre despatxos. Mentre que algunes empreses compleixen amb la legislació vigent oferint ocupacions de qualitat al seu personal i pagant tots els impostos, unes altres competeixen en el mateix mercat de forma totalment deslleial, amb despeses laborals increïblement ridícules que repercuteixen negativament en els preus que es paguen pels serveis d’arquitectura. Posar fi a aquesta situació requeriria, en primer lloc, un control explícit per part de l’Administració i, sobretot, una presa de consciència generalitzada de totes les parts compromeses perquè les relacions laborals entre el col·lectiu d’arquitectes es normalitzin i s’ajustin al marc jurídic.

Finalment, caldria democratitzar l’accés a la professió. Avui, emprendre l’activitat d’arquitecte per compte propi comporta uns costos inassolibles per a la majoria dels professionals. No solament cal fer front a les despeses corrents de qualsevol activitat econòmica, sinó també al pagament de quotes col·legials oneroses i assegurances decennals exorbitants. Seria lògic i desitjable que part de les despeses del personal autònom fossin proporcionals al volum dels seus negocis de tal manera que les petites empreses tinguessin alguna possibilitat de desenvolupament. D’altra banda, l’Administració hauria de reformar els termes en què es formulen les convocatòries de concursos de projec­tes d’obres públiques per tal de complir amb la funció redistributiva que com a Administració pública li correspon, buscant mecanismes perquè aquests concursos siguin realment oberts, transparents i equitatius i afavorint un relleu generacional que mai no acaba de donar-se.

En l’escenari actual, la profunda crisi que travessem només podria convertir-se en un factor positiu si impulsés un canvi veritable. Una transformació, com deia abans, hauria de tenir en compte la necessària recuperació de la fun­ció social de l’arquitecte/a, impulsar la professionalització de les empreses i garantir la democratització de l’accés a l’exercici de la professió. En aquest sentit, la crisi podria convertir-se en una oportunitat de la qual no solament es be­neficiaria el col·lectiu d’arquitectes. Ciutats com Barcelona, on els arquitectes han tingut històricament un paper des­tacat en la construcció de la ciutat democràtica i la seva projecció internacional, són la demostració que l’arquitectura ben entesa és una riquesa per al conjunt de la societat.

#NoalaLSP ETIMOLOGÍAS Y DEFINICIONES

ETIMOLOGÍAS Y DEFINICIONES, O AQUELLO QUE HASTA UN ESTUDIANTE DE PRIMERO DE ARQUITECTURA YA SABE.

(Artículo de Celia Marin)

Según los 10 Libros de la Arquitectura de Vitruvio escritos en el siglo I a.C. la arquitectura se compone de FIRMITAS, UTILITAS Y VENUSTAS.  Es decir firmeza, utilidad y belleza. Sin ellas la arquitectura es un sin sentido.

La firmeza es necesaria para que el edificio se sostenga, la utilidad es necesaria para que el edificio cumpla su fin, y es gracias a la belleza que la arquitectura ofrece un aspecto digno y agradable, o lo que venía a ser en aquel entonces, una correcta proporción entre anchura y altura.

Con la actual reforma de la ley de Servicios Profesionales se supone que un ingeniero tiene las mismas competencias que un arquitecto porque en esencia sabe calcular estructuras y levantar edificios sin que se caigan. Esto vendría a ser un tercio de la tríada vitruviana. Supongámosle que el ingeniero se ha hecho con un manual tipo Neufert o un pliego de especificaciones tipo GISA y que es capaz de dotar al edificio de unas medidas mínimas necesarias par que este edificio cumpla su función. Ya tendríamos dos tercios de la tríada vitruviana, todo eso sí si saltamos por alto todas las críticas surgidas a partir de los años 50 al funcionalismo que ponían en tela de juicio la parametrización y la estandarización de la arquitectura porque reducían la vida y el habitar a una mera serie de números que nada tenían que ver con el ser y el estar.

Es decir, arquitectura no es simplemente un techo que se aguante, unos cimientos que no se hundan y unas medidas mínimas de ventilación. Una vivienda que cumpla los mínimos necesarios que marca la cédula de habitabilidad podrá poseer la categoría de vivienda pero le faltaría mucho para ser un hogar. Para ello necesitará de una estructura necesaria ya sea a través de un barrio o de la propia ciudad que le proporcione a sus habitantes un sentimiento de comunidad y pertenencia, que lo relacione con su entorno, con los suyos y con la sociedad que es lo que marca la misma existencia sedentaria desde que el mundo es mundo, o mejor dicho, desde que las sociedades dejaron de vagar por el desierto y se establecieron las primeras comunidades agrícolas y las ciudades después.

Obviamente todo esto la arquitectura por si sola no lo hace, pero es muy consciente, o debería de serlo siempre, de que la arquitectura como tal no se reduce únicamente al objeto arquitectónico sino que en realidad está creando un tejido estructural que es la base de la vida pública y por tanto de la propia polis. Las medidas mínimas y las cédulas de habitabilidad, incluso los códigos técnicos, son parametrizaciones normalizadas y estandarizadas de mínimos necesarios aplicables a casos tipo pero que nada tienen que ver con la vida real y, por supuesto, carentes del componente no-físico. Es decir, la arquitectura por mucho que sea una construcción física en el fondo es el escenario de una construcción simbólica y cultural que representa no sólo la espiritualidad, sino los sueños, creencias, y vivencias de una sociedad entera. Es trascendente no sólo porque presenta soluciones para el presente sino porque asegura una continuidad de lo construido con lo exitente – pasado- y con lo que vendrá – futuro.

La arquitectura, parafraseando a Adolf Loos no es una obra de arte pero sí es un arte, que son dos cosas totalmente diferentes, y aquí enlazamos con la tercera componente de la tríada vitruviana: la venustas.

Estos días se está hablando de que las diferencias entre la ingeniería y la arquitectura se reducen a que los arquitectos le dan un toque bonito, juegan con el aspecto estético – o mejor dicho, que les pierde la estética- y que quizá los ingenieros deberían realizar unos cursos de bellas artes, como si fuese un máster, para poder hacer también ellos edificios bonitos. Ahora usar la palabra bello está muy desprestigiado.

La arquitectura, repito, no es una obra de arte, o al menos no debería de serlo, sobre todo teniendo en cuenta lo que se entiende estos días por obra de arte. Es decir, la expresión y representación de los sentimientos del artista en el objeto, su carácter provocador, el impacto que provoca en el observador, lo trasgresor…Un arquitecto deprimido estaría realizando edificios tristes y oscuros. Los arquitectos, del mismo modo que los ingenieros, los cirujanos y los abogados o cualquier otro profesional que se precie debe dejar sus sentimientos en casa y dedicarse a hacer bien su trabajo. “La obra de arte pertenece al artista”, la arquitectura pertenece a todo el mundo.

Entonces, ¿la arquitectura debe aspirar a la belleza? Señores ingenieros y público en general de las tertulias de café, pregúntense ustedes mismos qué significa belleza y qué es aquello que hace que una cosa sea bella ¿lo saben? ¿se ponen de acuerdo? Enhorabuena, acaban ustedes de introducirse en un debate estético de más de 1000 años de antigüedad.

La arquitectura no consiste en colocar con capricho ventanas, colores, molduras, piedras o en construir cosas siempre diferentes a ver quien la hace más gorda. La ingeniería se basa en unos principios físicos estrictos y en unas condiciones del medio y de los materiales complejas y condicionantes. Uno no puede diseñar un barco o un avión y ser “original” en las formas porque las leyes de la hidrodinámica rechazarán cualquier gesto absurdo. En cambio los arquitectos tenemos mucho margen de maniobra, un margen que hace que cada creación sea diferente de la otra dependiendo de la mano que la diseñe, de las personas que lo habitan, de la geografía en la que se construya y de los materiales que se utilicen. Eso hace que la arquitectura pueda parecer desde fuera caprichosa, rara, loca y excéntrica. Pero sin ese componente “tan humano” de diversidad la arquitectura ya no sería arquitectura, sería otra cosa en la que seguramente ninguno de ustedes querría vivir.

¿Y entonces la arquitectura es un arte? Sí. ¿Y una técnica? También. Y no porque sea, como repiten incesantemente, una mezcla de las dos cosas. En la antigüedad ars (arte) era la traducción al latín del concepto griego tekné (técnica). Es decir, dos ideas idénticas que englobaban un concepto amplísimo que se refería a la habilidad y capacidad de una persona de realizar un proceso siguiendo unas reglas y leyes sin presencia alguna de la creatividad ni de la imaginación. Ars y tekné eran la agricultura, la geometría, la música, la gastronomía, la carpintería, la minería y también la arquitectura. Sólo el tiempo ha hecho que las artes y las técnicas, las ciencias y las artesanías sean consideradas cosas diferentes, pero en esencias todas venían a ser lo mismo, una habilidad del ser humano de realizar una acción consciente de transformación o comprensión de su medio para habitar en él. Es decir, aquello que nos diferencia de los animales.

La arquitectura no se diferencia de la ingeniería por su componente artístico, no, la arquitectura se diferencia de la ingeniería porque se encarga de cosas diferentes. De la misma manera que un cirujano se diferencia de un anestesiólogo porque su preparación y su ámbito de actuación son diferentes. Ambos son necesarios y complementarios y eso no significa que uno sea mejor o peor que el otro.

La arquitectura tiene un componente humanista, social, antropológico, cultural y político presente en los estudios y en la formación – con más o menos éxito- del arquitecto, porque trabaja con una materia más sensible y voluble que las meras leyes de la física y de la mecánica de fluidos. La arquitectura tiene que lidiar con las personas, y eso no hay tabla de equivalencias que te puede dar un coeficiente de cálculo válido. Depende, ahora sí, de la sensibilidad y capacidad del arquitecto para leer, entender y responder a lo que se le pide. ¿Lo consigue siempre? Ya quisiéramos nosotros, pero es bastante complicado.

Señor ministro utilizaré símiles de su comprensión, por si acaso se pierde con las referencias clásicas, no mezcle usted churras con merinas, ni confunda el atún con el betún aunque los dos vengan en lata. Y hagan el favor de aprender a utilizar a los arquitectos por lo que hacen y saben hacer, estamos hartos de que se unos use para el onanismo político.

Arquitectura, universidad y precariedad (artículo de C.Marin)

España está llena de escuelas de arquitectura, durante el boom de la construcción, o la burbuja del ladrillo, se abrieron escuelas de arquitectura en casi todas las provincias del estado. Esto en la actualidad significa cientos de titulados en arquitectura al año saliendo a un mercado laboral inexistente. No se buscaba la excelencia y la competitividad, se buscaba reventar el mercado, mucha mano de obra y barata. A mayor número de titulados, menos valor tiene un arquitecto.

¿Pero cómo funcionan las escuelas de arquitectura? ¿Cómo se convierte un arquitecto en profesor?

Para ser profesor universitario en pleno derecho, es decir profesor titular, es necesario haber realizado una carrera académica y eso significa lo siguiente:

-Primero, poseer un título de grado superior (6 años si uno es buen estudiante, carece de vida social o posee un buen cojín económico familiar lo suficientemente mullidito para no necesitar trabajar durante ese tiempo)

– Segundo, realizar un máster universitario con su correspondiente tesina (de 1 a 2 años dependiendo del máster)

-Tercero, un doctorado, lo cual incluye escribir la tesis y presentarla (actualmente esto significa un máximo de 4 años)

Una vez conseguido todo esto hay que pasar a la fase de acreditación, un proceso durante el cual hay que demostrar la capacidad investigadora del futuro profesor. Es decir, hay que publicar artículos de investigación – que no tienen nada que ver con artículos de opinión en revistas de divulgación o en dominicales-, participar en congresos frente a otros académicos y presentar trabajos documentados y contrastados – que no tienen nada que ver con asistir a charlas en las que uno habla de sus últimos proyectos enseñando bocetos dibujados en servilletas, o las maquetas que han realizado sus becarios-, participar en publicaciones dentro del ámbito académico o profesionales – que es totalmente diferente a autopublicarse sus propias obras- y además haber dado un mínimo de 5 años de clases en una universidad pública (más si se trata de una privada). Después de todo esto, y sólo entonces, se podrá presentar a una plaza de profesor titular, y entonces ganarla o no ganarla.

Pero para eso es necesario que se convoque la plaza. Actualmente, y debido a la grave situación económica que atraviesa el país y a los recortes presupuestarios que están afectando a las universidades públicas, no se convocarán plazas de profesores titulares durante los próximos años (en algunos casos se han llegado a hablar de 10 años). Esto significa que todas aquellas personas que se hayan estado preparando para este proceso ya sea  a base de hipotecarse durante tantos años de estudios o por el contrario que haya conseguido una maravillosa beca de Formación de Personal Universitario (FPU) o Investigador (FPI), en estos momentos no les va a quedar más remedio que echar currículum en otras universidades de otros países (lo que comúnmente se conoce como fuga de cerebros).

Sin embargo hay algo que no es del todo cierto. No es cierto que a partir de ahora no se vayan a convocar más plazas, la realidad es que hace muchos años que no se convocan plazas de profesores titulares. Incluso cuando éramos fantásticos, ricos y maravillosos y abríamos universidades por todo el territorio no se convocaban plazas de titulares.

Hay departamentos en la Escuela de Arquitectura de la UPC en los que hace más de 10 años que no se convoca plaza alguna. ¿Y cómo vive, o sobrevive, una universidad sin convocar plazas de titulares? ¿qué pasa con el relevo generacional, con las jubilaciones y las defunciones? Para todo ello, hay un comodín: El Profesor Asociado.

El profesor asociado es un profesional titulado – no doctor- que es contratado temporalmente por la universidad para que a través de sus conocimientos profesionales y sobrada experiencia laboral dé unas determinadas clases relacionadas con su campo durante un tiempo concreto y a través de un contrato temporal. Ésta es la teórica función del profesor asociado. Esto permite acercar a los profesionales y a las empresas de renombre durante un tiempo a las aulas para compartir conocimiento con los estudiantes, sin necesidad de publicar ni un solo artículo ni asistir a un solo congreso. Su contratación es infinitamente más sencilla que la de un titular, ya que prácticamente se otorga a dedo… o en presencia de un pequeño tribunal en el mejor de los casos, y con previa convocatoria “pública”.

En realidad esto se ha convertido en una sub-forma de contratación barata que infla de personal las universidades. En la escuela de arquitectura de Barcelona de la UPC hay cerca de un 60% de profesores asociados, es decir, personal que en el mejor de los casos cobrará 500 € al mes y en el peor de los casos unos 300 € y cuyo contrato ha de ser renovado anualmente. No son funcionarios pero les afectan todos los recortes de los trabajadores públicos, desde la reducción del 5% hasta la supresión de la paga extra de Navidad. Estos profesores, lejos de ser profesionales de renombre son doctorandos o doctores que esperan su oportunidad para convertirse en titulares, dan clases a grupos enteros, poseen su propio programa de clases, corrigen exámenes, tienen horas de consulta y procuran llevar cierta carrera académica paralelamente por si acaso algún día se convoca una plaza. En su tiempo libre, tienen que buscarse un trabajo con bastante libertad horaria que les permita llegar a fin de mes con algo de dignidad.

Es decir, trabajan como un profesor titular al módico precio de un reponedor del Mercadona.

La universidad se ha ido engordando y engordando a base de estos profesores jóvenes con contratos de mierda a los que el canto de sirena de la vinculación académica, el prestigio curricular y sus energías y buenas maneras les mantienen en su puesto. Se pueden encontrar tanto en el Departamento de proyectos (donde parece que se reproduzcan por esporas, o que prime la consanguinidad), en matemáticas, dibujo, estructuras e historia. Es decir, en todas partes.

Este proceso de precarización del mundo universitario lleva años realizándose y no es nada que tenga que ver con la crisis actual que pasa el país. Los directores de los departamentos parecen despertar ahora del sueño de una noche de verano cuando en realidad hace más de una década que vendieron su herencia por un plato de lentejas, o en este caso por 2 profesores asociados. Porque eso es exactamente lo que valía un catedrático jubilado, o uno muerto: 2 profesores asociados. Es decir, cada vez que hubiese sido necesario convocar una plaza de titular la Universidad ofrecía a cambio 2 plazas de asociados, que sumando los sueldos de los dos no llegarían ni a la mitad de un profesor titular sin antigüedad, pero ambos cubrirán con creces la demanda lectiva (y sin necesidad de –en teoría- publicar un mísero artículo y mantener ninguna línea de investigación abierta).

La universidad de la excelencia es en realidad un todo a 100.

Y ahora que se ha reconocido en voz alta que no se convocarán plazas y que hay que recortar y reducir gastos ¿qué es lo que hace la universidad? Se deshace de la carga más ligera y con menos poderes y derechos: los profesores asociados.

Eso sí, no se echa a nadie. No hay ni un triste finiquito en la universidad pública. Simplemente no se renuevan contratos. Los profesores más jóvenes se van a la calle, o ven reducidos sus contratos al máximo, pero manteniendo de tapadillo las horas porque alguien tiene que dar las clases. Todavía la universidad, ni la escuela de arquitectura ha hecho público el número de profesores asociados que han sido cesados o que han visto su contrato menguado, ni los que viven bajo la incerteza de qué será de ellos el próximo año. Ni tampoco explica por qué en lugar de forzar jubilaciones de profesores que no cumplen su contrato y promover la contratación de jóvenes académicos para ir realizando el relevo generacional, decide echar a profesores jóvenes con un contrato irrisorio que no ofrecen ningún tipo de ahorro real.

Es como si para ahorrar, en lugar de darse de baja del club de golf uno dejase de comprar papel higiénico.

Artículo de Celia Marin Vega
Profesora asociada de la ETSAB, Departamento de Composición.

Il Gatopardo de l’arquitectura (D.Bravo)

Il Gatopardo de l’arquitectura

David Bravo

 

 

L’arquitectura viu temps incerts i es veu abocada a repensar-se a sí mateixa. Constantment i arreu, els arquitectes ens apleguem al voltant d’interrogants sobre què hem de ser i cap a on hem de tirar. Sembla que l’aturada forçosa ens hagi fet més propensos a compartir reflexions, a exposar els nostres dubtes en veu alta. Es diria que la crisi ens agermana.

Tanmateix, algunes propostes pretesament transformadores segueixen la tàctica lampedussiana de fer que tot canviï perquè tot segueixi igual. Quan es dissipa el caliu de les trobades ocasionals, les pràctiques quotidianes posen cadascú al seu lloc: uns continuen exportant els excessos de la bombolla immobiliària des de despatxos replets de delineants mal pagats; altres segueixen vivint dels rèdits d’un prestigi òbviament immerescut des d’una acadèmia cada cop més mercantil; la gran majoria, silenciosa i soferta, torna a les profunditats de la precarietat.

Aquesta és la crua realitat. Al món de l’arquitectura hi ha molta més filiació que afiliació, molt més nepotisme que germanor. Deia Gramsci que la crisi té lloc quan el que és vell està morint i el que és nou no pot néixer. Doncs el veritable potencial de canvi, que pertany per llei de vida als joves arquitectes, està segrestat. La propera arquitectura no podrà néixer mentre la tenalli un règim que tan aviat li nega l’accés a l’obra pública i la dissuadeix de l’emprenedoria, com la condemna a triar entre l’exili i la precarietat laboral.

Il Gatopardo de la arquitectura

David Bravo

La arquitectura vive tiempos inciertos y se ve abocada a repensarse a sí misma. Constantemente y por todas partes, los arquitectos nos juntamos alrededor de interrogantes sobre lo que debemos ser y hacia dónde hay que tirar. Parece que con el parón forzoso nos hayamos vuelto más propensos a compartir reflexiones, a exponer nuestras dudas en voz alta. Se diría que la crisis nos hermana.

Aun así, algunas propuestas pretendidamente transformadoras siguen la táctica lampedusiana de hacer que todo cambie para que todo siga igual. Cuando se disipa el calor de los encuentros ocasionales, las prácticas cotidianas ponen a cada uno en su sitio: unos continúan exportando los estropicios de la burbuja inmobiliaria desde despachos repletos de delineantes mal pagados; otros siguen viviendo de los réditos de un prestigio obviamente inmerecido desde una academia cada vez más mercantil; la gran mayoría, silenciosa y sufrida, vuelve a las profundidades de la precariedad.

Esta es la cruda realidad. En el mundo de la arquitectura hay mucha más filiación que afiliación, mucho más nepotismo que hermandad. Decía Gramsci que la crisis ocurre cuando lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer. Pues el verdadero potencial de cambio, que reside por ley de vida en los jóvenes arquitectos, está secuestrado. La próxima arquitectura no podrá nacer mientras la atenace un régimen que tan pronto le niega el acceso a la obra pública y la disuade de emprender, como la condena a escoger entre el exilio y la precariedad laboral. 

 

 

Ayer fue un gran día

La del 23 de noviembre fue una magnifica jornada para todos los que, desde hace tiempo, trabajamos para que se respeten las condiciones legales en los estudios y empresas de arquitectura. El CSCAE, reunido en asamblea extraordinaria, aprobaba la reforma de sus estatutos incluyendo la propuesta presentada por  asociación de Arquitectos (aA). La moción pedía que los nuevos estatutos incluyeran como mala praxis la contratación irregular, en particular se proponía lo siguiente:

Ningún arquitecto podrá ofertar, difundir o establecer relaciones laborales con otros arquitectos cuando incumplan la legislación vigente en materia laboral. Así como, tampoco, podrán encubrir relaciones laborales bajo otras formas de contratación.

Este mismo texto había sido aprobado por la Junta de Representantes del COA de Madrid en diciembre de 2008 y llevado al Consejo Superior para la modificación de sus estatutos generales. Han pasado casi cuatro años, pero ayer finalmente la propuesta fue por fin aprobada. Esta reivindicación, defendida desde 2008 por Arquitectos Explotados y Arquitectes en Lluita,  había sido hecha propia por el Sindicato de Arquitectos desde el principio, frente al CSCAE y los COAs. Recientemente se había además formulado   la misma propuesta al COA de Cataluña para la reforma de sus estatutos.

Tendremos que esperar el redactado final del BOE, pero por el momento podemos decir que la norma será incluida en las normas deontológicas y que los COAs podrán perseguir las faltas por contratación laboral irregular. Desde nuestro punto de vista, esto significa que quien encubra una relación laboral bajo otra figura, por ejemplo la mercantil (léase falsos autónomos) y todas las demás formas de explotación y de picaresca empresarias (“becarios” sin convenio, practicas sin contrato, TRADEs falsos autónomos), serán sancionables, pudiendo llegar a la inhabilitación del arquitecto empresario.

Cabe decir que esta medida por si misma no representa la solución a todos los problemas relacionados con la falta de condiciones de trabajo legales en los estudios y empresas. Pero se trata de un mensaje claro y contundente de que esta situación es inaceptable y no tiene cobertura alguna desde el Consejo Superior, convirtiendo los colegios en defensores activos de la contratación regular. Nuestra interpretación es que, de ahora en adelante, los arquitectos tenemos otra herramienta de defensa de nuestros derechos: las denuncias presentadas en los juzgados y acabadas con sentencia firme podrán ser llevadas al tribunal deontológico, pidiendo sancionar el empresario infractor hasta con la inhabilitación.

 Ayer decimos que fue un buen día. Ahora toca a todos los arquitectos utilizar esta nueva medida para defender la dignidad de su trabajo y para luchar en contra de las deslealtades profesionales.

Emigra o degenera! Escull!*

Publiquem un article que ens ha enviat el arquitecte Francesc Romero Siles:

Emigra o degenera! Escull!*

Són temps dolents pels joves arquitectes: o desocupació o precarietat. És d’agraïr l’existència de pràctiques en empreses, útils i necessàries pel bon coneixement de la professió, però la seva no cotització ens comença a afectar. Molts ens trobem en que el treball fet durant les pràctiques laborals ens aboca actualment a la precarietat. Ens manca la feina i no tenim subsidis ni prestacions d’atur, per no parlar de les conseqüències sobre una hipotètica i llunyana jubilació.

Per si fos poc, el país sembla voler-nos lluny. Les televisions públiques ens animen a anar “por el mundo” i els polítics defensen “servir cafès a Londres” tot hi ser treballadors qualificats. Sí, així és com s’estalvien els problemes. El que abans era una opció avui s’ha transformat en l’única sortida: marxar fora. És el drama actual dels joves professionals: formats i sense opcions de desenvolupar la seva carrera, ens veiem obligats a abandonar el país. Però ningú s’atreveix a donar-hi una mica de perspectiva? Imagineu el salt de generació professional futur: gent a punt de jubilar-se donant el relleu a joves sense experiència. Potser aleshores començaran les lamentacions.

*Do Androids Dream of Electric Sheeps, Philip K. Dick, 1968

¡Emigra o degenera! ¡Elije!*

Malos tiempos para los jóvenes arquitectos: o desempleo o precariedad. Es de agradecer la existencia de prácticas laborales, son útiles y necesarias para el desempeño de la profesión, pero su no cotización nos empieza a afectar. Muchos nos encontramos con que el trabajo realizado en convenios de prácticas nos lleva hoy a la precariedad. No contamos con empleo ni subsidios de paro, y no digamos ya las consecuencias que puede tener en una hipotética y lejana jubilación.

Por si fuera poco, el país aparenta querernos lejos. Las televisiones públicas nos animan a ir “por el mundo” y hay políticos que defienden “servir cafés en Londres” aún siendo trabajadores cualificados. Sí, así se ahorran los problemas. Lo que antes era una opción hoy se muestra como la única salida: ir al extranjero. Este es el drama actual de los jóvenes profesionales: formados y sin opciones de desarrollo, debemos abandonar el país. ¿Pero nadie se atreve a verlo en perspectiva? Imaginad el salto de generación profesional futuro: personas a punto de jubilarse dando el relevo a jóvenes sin experiencia alguna. Puede que entonces empiecen las lamentaciones.

*Do Androids Dream of Electric Sheeps, Philip K. Dick, 1968

Para que ha servido realmente la reforma laboral

Como sabéis el Sindicato de Arquitectos se pronunció desde el principio en contra de la última reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy. Desde nuestro punto de vista la salida de nuestro país de la crisis no puede pasar por una ulterior precarización de las condiciones de trabajo.
Recibimos y publicamos una reflexión de un compañero, despedido a los 60 años después de 30 años trabajando en el mismo estudio de arquitectura. Su caso es significativo de uno de los objetivos de la medida, ya que su empresa ha aprovechado el abaratamiento del despido para deshacerse de los trabajadores más “caros”.
En el futuro, el estudio podrá contratar jóvenes cuyo despido será libre y gratuito el primer año. Además su sueldo no tendrá que ajustarse al convenio obligatorio, ya que gracias a la Reforma primará el de la empresa sobre el colectivo.

DESPIDOS ACTUALES PROCEDENTES

La pregunta que me hago es: cómo se valoran los derechos de un trabajador después de 34 años cotizando a la Seguridad Social, y haber trabajado más de 40 años en varios estudios de arquitectura.

La respuesta: LA ACTUAL REFORMA LABORAL.

1-APLICACIÓN de 2 ERE. Motivo, menos ingresos.

2-DESPIDO Previsión de menos ingresos.

3-INDEMNIZACIÓN 20 días por año trabajado MÁXIMO 12 MESES.

Después de más de 30 años formando equipo en la última empresa, con 60 años de edad, te encuentras en la calle sin trabajo, y con dos años en el paro.

Transcurridos los 2 años de paro tendré 62, faltándome 3 años para jubilarme con el 100% del sueldo cotizado a la S.S. Aplicándome por tal motivo un descuento anual del 7,5%, es decir un 22,5% menos.

Un indignado más de las injusticias de nuestros gestores Políticos, Empresarios y a los que se desviven para que sigamos remando en sus galeras.

 

 

Eurovegas: La ruleta catalana.

El delta del Llobregat és una de les zones agrícoles més fèrtils de Catalunya amb una riquesa productiva, natural i paisatgística inversemblant donada la seva situació al bell mig de l’àrea metropolitana de Barcelona. S’hi produeix més del 10% de les hortalisses que passen per Mercabarna, l’aqüífer que hi té a sota subministra 105 hm3/any d’aigua (equivalent al pantà de la Baells) per a l’abastament industrial i urbà, hi trobem 575 hectàrees declarades com a ZEPA (zona d’especial protecció per a les aus) per la Comunitat Europea i 20.000 escolars el visiten cada any.

La importància estratègica d’aquets territori ja va quedar reflectida l’any 1976 amb l’aprovació del Pla General Metropolità(PGM) que preveia el manteniment d’una àrea de sòl rústic de 2700 ha. L’any1998 es va constituir el consorci del Parc Agrari que el dotava d’un òrgan de gestió per assegurar-ne la protecció (2938 ha). Finalment l’any 2010 (en plena crisi econòmica) es va aprovar el Pla Territorial Metropolità de Barcelona on es defineix el delta del Llobregat com a espai obert a preservar de la urbanització. Així doncs els esforços per protegir el Delta han estat constants des de fa més de quatre dècades.

I ara ve quan arriba un magnat americà dedicat al negoci del joc que ofereix milions d’inversió i llocs de treball a canvi que es refaci el planejament urbanístic segons els seus interessos i que les seves empreses quedin excloses de la política fiscal i de la legislació laboral que regulen la resta de negocis del país.

I qui decidirà si apostem o no?   Com que en aquesta partida ens juguem el territori i el model productiu de la zona seria lògic que hi puguem participar tots. Sense cartes amagades.

Parlem del model productiu de Las Vegas: es basa en el turisme i els llocs de treball poc qualificats, de fet és tracta d’una de les ciutats del Estats Units amb menor nombre de titulats universitaris. L’índex d’atur a la ciutat és més elevat que la mitjana del país.  I en el nostre context hauríem de valorar amb deteniment quin efecte tindrà sobre l’economia local la concentració de grans zones comercials allunyades dels nuclis urbans i controlades per uns pocs operadors.

Respecte al model urbanístic Las Vegas són el paradigma de la negació de l’espai públic, de l’especialització sectorial i l’accessibilitat amb vehicle privat. Es tracta ben bé de tractar la ciutat com un parc temàtic. Eliminar la història, l’entorn natural,  privatitzar l’espai públic i amagar el conflictes darrera neons.

Si es segueix per aquesta via trencarem amb el model de planejament basat en el consens i en la preservació dels interessos generals per sobre dels particulars. Començarem una partida de monopoly descomunal consistent en la requalificació de tot el delta (els preus del sòl agrícola ja ho estan reflectint). I condicionarem el paisatge, la mobilitat, les reserves d’aigua de Barcelona, els drets laborals dels treballadors  i l’economia de tota l’àrea metropolitana.

S’estan jugant la nostra casa al casino i no ens diran res fins que l’haguem perduda.

Aturem Eurovegas!

¿Por qué un Sindicato?


¿Por qué un Sindicato?

Los  Sindicatos cumplen una función específica enumerada en la Constitución, en la que se refleja  su utilidad como una parte de los agentes sociales que intervienen en el proceso negociador o negociación colectiva (art 37)   junto con las asociaciones de empresarios o patronal.  Así pues un Sindicato nace como tal, porque se le atribuyen capacidades específicas que otro tipo de agente/asociación  no puede ejercer, por ejemplo la negociación de un convenio colectivo de ámbito estatal.

Un Sindicato es una  asociación de trabajadores que defienden conjuntamente  sus intereses sociales y económicos. Un Sindicato es capaz de mejorar  las condiciones salariales, laborales etc, del campo profesional en el que actúa, en base a negociaciones y presiones ejercidas por sus afiliados. Esta negociación formaría parte de lo que llamamos negociación colectiva.

El proceso negociador es una de las bases de la existencia de los sindicatos. Es un momento complejo en el que  intervienen diversos factores que hay que tener en cuenta para saber hasta qué punto la capacidad de un sindicato es efectiva en las empresas en las que tiene presencia.  La propia estructura empresarial de un determinado sector, influirá mucho en que las demandas sindicales sean aceptadas. *

La utilidad de un Sindicato  se asocia por tanto, a lo que pueda conseguir en ese proceso. Es por este motivo que cuanta más gente respalde el proyecto, más legitimidad alcanzará en la negociación.  Sus actuaciones no se pueden considerar de oficio, como las que pueden llevar a cabo las instituciones públicas, sino que se fundamentan en la demanda de un colectivo de trabajadores a tener presencia en el actual sistema de negociación. Sin un  Sindicato y el esfuerzo de sus integrantes, no sería posible iniciar  acuerdos “marco”  con rango de ley, como los convenios colectivos donde se fijan las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de un determinado sector.

El objetivo principal del Sindicato de Arquitectos, es conseguir un convenio colectivo de ámbito estatal en el que podamos cuantificar de manera justa los trabajos y las responsabilidades  que asumen  los profesionales de la arquitectura en el trabajo diario en los despachos.
Para una profesión como la nuestra, la diferencia entre  un Sindicato y un colegio profesional es la potestad que tiene un Colegio de regular aspectos esenciales de una determinada profesión, sus condiciones  (los colegios son también Administración Institucional, y son una parte del sistema de Administración Pública).  Un sindicato, en cambio, se convierte en un agente informador, defensor y aglutinador de intereses compartidos sobretodo en materia laboral, y no tanto reguladores como los colegios .

*¿Por qué un Sindicato de Arquitectos? Detonantes

Tradicionalmente los arquitectos han sido trabajadores por cuenta propia y el porcentaje de ellos que lo hacían por cuenta ajena, lo hacía en un régimen de colaboración puntual con otros profesionales pero manteniendo su trabajo como profesional libre.
Para que los arquitectos pudieran seguir con sus trabajos personales estas colaboraciones debían  suponer un tiempo limitado al día, con lo que el sistema podía funcionar porque bajo una única cuota de autónomo, el arquitecto llevaba adelante sus proyectos e ingresaba unos extra en concepto de colaboración.
En los últimos años la envergadura y el volumen de trabajo  en los despachos ha aumentado y la colaboración que antes se entendía puntual ha alcanzado la dedicación completa debido al grado de complejidad que los proyectos alcanzan. Además, la aprobación de mayor número de reglamentos a tener en cuenta, y las nuevas herramientas de representación de proyectos ha hecho que aquellos que ofrecen el trabajo, dependan de un equipo redactor  de confianza de mayor tamaño y con mayor asiduidad de comunicación. Esta complejidad añadida  implica también un mayor coste de producción que debe repercutir en  un mayor ingreso en concepto de honorarios profesionales.
Pero es aquí donde se  produce el desfase. Mientras que los costes de producción han aumentado, no se ha sabido acordar un incremento de honorarios que compensen  los costes generados por estos y los que han sufrido en mayor parte este desajuste han sido los técnicos redactores o mal llamados colaboradores. Así, la compensación de esos gastos ha sido cargada a  costes laborales, sin cuantificar lo que realmente es justo que perciban los arquitectos que redactan el proyecto bajo sistemas de medición tipo  coste hora/hombre.
Ante esta situación las respuestas institucionales han sido contundentes: ni palabra. En consecuencia la situación en los estudios españoles  ha  sido de grito al aire y sálvese quién pueda.
La eliminación  de los barremos orientativos  de honorarios provocados por la normativa Bolkestein, la burbuja formativa provocada por las políticas de apertura de nuevas Escuelas de Arquitectura ( 60 en todo el estado/ 3000 nuevos arquitectos por año), la escasa formación social que se imparte en las escuelas,  la falta de interés por analizar y conocer la situación real del sector por parte de empleadores y administraciones y otra serie de motivos,  ha generando un caldo de cultivo estupendo donde criar precarios y parados.

En año y medio  de vida  hemos conseguido visibilizar algunas de las problemáticas del sector.  La necesidad de obtener un convenio colectivo que cuantifique los costes hora/hombre de los trabajadores de los proyectos es urgente. Gracias al convenio colectivo propio para los arquitectos, se podrá determinar el coste real que el empresario puede reclamar como honorarios al proyecto, compensando de esta forma esfuerzos y retribuciones, y a la vez poner nuestro granito de arena para estabilizar el difícil equilibrio social actual. Aunque suene extraño, los arquitectos también tenemos derechos.

Articulo de Pedro Martinez